telefon: +0850 255 00 66

e-posta: [email protected]

TANIMLAR:

GÖNDEREN: …………………………….

ALICI: ……………………

GÖNDERİ: ………….

TAŞIYICI: ONUR ECEN (Şahıs Şirketi)

TESLİMAT NOKTASI: Gönderi teslimatı için kullanılan posta adreslerini veya teslimat dolaplarını veya alternatif teslimat şeklini ifade eder.

KONU:

Taşıyıcı ile Gönderen arasında geçerli olacak posta tekeline girmeyen Gönderi’lerin toplama, dağıtım ve teslimatı hizmetlerinin şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

YÜKÜMLÜLÜKLER:

 1. Gönderen, Gönderi’nin, ambalajının taşımaya uygun ölçü ve sağlamlıkta olmasını sağlamak; Taşıyıcı’ya orijinal ambalajında ve/veya evsafına, elde ve kara nakil araçlarında taşınma koşullarına uygun ambalajda teslim etmekle yükümlüdür.
 2. Taşıyıcı’nın sorumluluğu, yasal sınırlar kapsamında olmak üzere Gönderi’nin kendisine teslim edildiği tarihten Alıcıya veya Alıcı tarafından teslim alınması için Teslimat Noktası’na veya mevzuatta belirtilen şekilde teslim edildiği tarihe kadar geçen süre içinde meydana gelen kayıp ve hasarla sınırlıdır. Kayıp ve hasar, Taşıyıcı’nın kendi kusurundan doğmayan bir sebepten, Gönderi’de önceden mevcut noksan ve ayıplardan, Gönderi’nin mahiyetinden ve/veya ambalajından, Gönderen/alıcının fiilinden veya talimatından kaynaklanıyorsa, Taşıyıcı’nın sorumluluğu yoktur.
 3. Çek, senet vb kıymetli evrak, altın vb. kıymetli madenler, para ve ilgili mevzuat kapsamında taşınması yasak edilen, taşınması ruhsata veya izne bağlı olup da belgeleri ibraz edilmemiş olan, özel taşıma koşulları gerektiren ve bu hususunun bilinen işaretlerle tespiti gereken, yasal mevzuat kapsamında “tehlikeli” olarak nitelendirilen, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ile ilgili mevzuat uyarınca taşınması yasaklanan tehlikeli maddeler ile taşınması özel yetkilendirmeye tabi tehlikeli maddeler ve posta tekeline giren Gönderiler taşınmaz. Bu tür Gönderiler’in taşınması için verilmesi halinde doğabilecek zararların tazmininden Taşıyıcı sorumlu tutulamaz. Bu durumda Gönderici, taşıyıcının tüm zararlarını karşılamak zorundadır.
 4. Gönderilerin içerisinde yasak madde bulunduğundan şüphelenilmesi durumunda bu gönderiler özel hayatın gizliliğine de dikkat edilerek göndericiye açtırılıp kapsamı kontrol edildikten sonra kabul edilir.
 5. Gönderen, Gönderi’nin varış noktası, cinsi, miktarına, içeriğine ve Alıcı’ya ilişkin gerekli bilgi ve/veya belgeleri tam ve doğru olarak Taşıyıcı’ya bildirmek zorundadır. Yanlış ve eksik bildirimlerden doğacak her türlü sorumluluk Gönderen’e aittir.
 6. Normal şartlarda (olumsuz ulaşım şartları, mücbir sebepler, vb. haricinde) Gönderilerin teslim süreleri www.aynigünteslim.com adresinde belirtilmiştir. Taşıma süresinin aşılması halinde Taşıyıcı’nın sorumluluğu, zararın ispatlanması şartıyla taşıma ücretinin 3 katı ile sınırlıdır.
 7. Gönderici, Taşıyıcı’nın belirlediği ve kabul ettiği herhangi bir yöntem ile Alıcı’nın teslimat adresi veya teslimat tarihinde değişiklik yapmaya yetkili olduğunu kabul etmektedir.
 8. Taşıyıcı, Gönderen tarafından, “adrese teslim” olarak gönderilen Gönderiyi adreste hazır bulunan kişiye teslim eder. Adreste alıcı ve teslim gerçekleştirebilecek başkaca ilgili bulunamayan durumlarda Taşıyıcı sistemde kayıtlı alıcı cep telefonu numarasına bilgilendirme amaçlı SMS gönderir. Bu durumda alıcı, Gönderiyi bulunduğu şubeden teslim alır. Gönderi şubede en fazla 3 gün bekletilir. Taşıyıcı bu süre İçerisinde gönderiyi ikinci defa adrese teslim etme zorunluluğu bulunmamaktadır.
 9. Gönderen, Alıcı ya da Gönderen’den kaynaklanan sebeplerle teslim edilemeyen gönderilerin her halükarda iadesini talep etmekte olup; Gönderen, kargonun alıcı tarafından kabul edilmediği veya taşıyıcıdan kaynaklanmayan başka sebepler yüzünden teslim edilemediği durumlarda kargonun gönderene iade edilmesini ve geri getirme masraflarını ödemeyi peşinen kabul eder.
 10. Gönderen, Gönderi’yi Taşıyıcı’ya taşınmak üzere teslim ederek hizmet sunumunu ispata yarar belgenin Taşıyıcı’nın uygun göreceği şekilde dijital olarak düzenlenmesine ilişkin onay vermiş sayılır.
 11. Gönderen, Taşıyıcı’ya teslim edeceği gönderilerin alıcısına ait açık teslimat adreslerini, ad-soyad varsa ticari unvanı ile vergi numarasını, telefon numaralarını tam, doğru ve eksiksiz olarak vermekle yükümlüdür. Adres, telefon numarası, ad-soyad varsa ticari ünvanı ve vergi numarası, yanlışlığı ve/veya eksikliğinden kaynaklanan teslimattaki gecikme, alıcı şikayetleri ve diğer oluşabilecek tüm problemlerden taşıyıcı sorumlu değildir. Taşıyıcı bu yanlışlıktan kaynaklı oluşabilecek ek taşıma hizmet bedelini yansıtma ve oluşabilecek diğer tüm zararları ile mevzuat gereği ödemek durumunda kalabileceği resmi cezalar dahil tüm tutarları rücu etme hakkını saklı tutar. Bu halde teslimat süreleri geçerli olmayacaktır.
 12. Göndericinin, gönderinin kabulü aşamasında gerek kendisinin gerekse alıcının gerekli olan kimlik bilgileri ve iletişim bilgilerini vermek istememesi veya kapsam kontrolüne razı olmaması durumunda gönderiler kabul edilmez.
 13. Gönderi’de kayıp, çalıntı ve hasar halinde, Gönderi’nin değeri Gönderen tarafından ispat edilmelidir. Aksi takdirde tespit, aynı cins ve ebattaki Gönderi’nin alıcıya teslim edileceği yerdeki değerine göre yapılır. Taşıyıcı’nın sorumlu tutulabildiği hallerde Taşıyıcı meydana gelen ve ispatlanan zarardan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 882’nci maddesi gereği ancak;

A-Hasar ve zıya halinde; gönderinin net olmayan ağırlığının(gönderinin münferit parçalarının zıyaı veya hasarı halinde gönderinin tamamı değerini kaybetmişse tamamının, gönderinin bir kısmı değerini kaybetmişse, değerini kaybeden kısmının) her bir kilogramı için 8,33 özel Çekme Hakkını karşılayan tutar ile,

B-Taşıma süresinin aşılması halinde; meydana gelen zararın ispatlanması şartıyla taşıma ücretinin üç katı ile, sınırlı olmak kaydıyla sorumludur.

Yukarıdaki tutarlar taşıyıcının sorumluluk limitlerini belirlemektedir. İspatlanan zarar tutarının bu limitlerin altında kalması halinde zarar tutarı ödenir. İspatlanan zarar tutarının limitlerin üzerinde olması halinde limitle sınırlı ödeme yapılır

 1. Göndericinin, tazmin talebiyle ilgili olarak öncelikle Taşıyıcı’ya başvurması gerekmektedir. Tazmin talebinin Taşıyıcı tarafından kabul edilmesi halinde Gönderici tarafından keşide edilecek tazmin faturası kayıtlara alınarak ödeme işlemi yapılır. Mutabakat sağlanmadan gönderilen tazmin faturalarının Taşıyıcı kayıtlarına alınmış olması tazmin talebinin kabulü anlamına gelmeyecek olup, bu halde Gönderici, Taşıyıcı tarafından keşide edilecek iade faturasını kayıtlarına almakla yükümlüdür.
 2. Taşıyıcı’nın, ihtirazi kayıt beyan edilmeksizin Alıcı tarafından teslim alınan Gönderi’den ötürü hiçbir sorumluluğu yoktur.
 3. Mücbir Sebep, herhangi bir tarafın işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluklarını kontrolü dışındaki öngörülemeyen nedenlerden dolayı yerine getirmekte başarısız kalmasıdır. Bu açıklamanın anlamını sınırlamaksızın, makul kontrolü dışındaki nedenler, devletin müdahalesini, savaş ve diğer düşmanlık hareketlerini, fırtına, yangın, salgın, su baskını, hırsızlık, ayaklanma, deprem, yol durumunu etkileyen trafik kazaları, yol kapanmaları ve olumsuz hava koşullarını kapsar.
 4. Mücbir sebep oluşursa ve 7 (yedi) günü aşan bir süreyle devam ederse taraflar neler yapabileceklerini birlikte iyi niyet çerçevesinde görüşeceklerdir.
 5. Haklı Nedenler: trafik kazaları, uçak rötarları, uçak seferi iptalleri, yol ve hava koşulları, araç arızası, şoförün yola devam etmesini engelleyecek sair sebepler, dönemsel olarak şube dağıtım kapasitesinin üzerindeki gönderi artışları, adli/idari makamların karar ve işlemleri, müşteriden kaynaklanan sebepler vb. durumlar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta sayılan sorumsuzluk halleri ile mücbir sebep ve haklı nedenlerin varlığı halinde Taşıyıcı hasar/ziya/gecikme vesair zararlardan sorumlu değildir.

Taşıma ücreti gönderen tarafından peşin ödenir. Peşin ödeme yapılmadan taşıma yapılmaz. Taşımadan doğan ve taşıma tarihinde yürürlükte olan her türlü vergi, Posta ve Taşıma mevzuatında düzenlenen veya düzenlenecek idari ve yasal ücretler, resim ve harçlar Gönderen’e ait olup ayrıca ilgili kuruma ve/veya Taşıyıcı’ya ödenecektir. Mevzuat uyarınca veya idari makamlarca bu bedellerde yapılacak güncellemeler aynen uygulanacaktır. Taşıyıcı, gerek gördüğü takdirde maliyetlerdeki artışlar sebebiyle önceden bilgi vererek fiyat değişikliği yapma yetkisine haizdir.

Taşıyan, gönderinin niteliğine, değerine göre sigorta yapılmasını talep edebilir. Gönderen, Taşıyıcı tarafından talep edilen sigortayı yaptıracağını beyan eder. Sigorta yaptırmaması durumunda Taşıyıcı gönderiyi taşımayabilir. Gönderen, yazılı bildirimde bulunmaması ve/veya sigorta yaptırmaması durumunda oluşacak herhangi bir zarardan Taşıyıcının sorumlu olmayacağını beyan eder.

Taşımanın tüm evrelerinde gerçekleşecek vergi ve diğer mali denetimlerde ticari emtia olup da irsaliyesi bulunmayan veya eksik belge nedeniyle el konulan Gönderiler’e ilişkin sorumluluk Gönderen’e aittir.

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta defter ve kayıtlarının, e- posta yazışmalarının HMK 193. madde kapsamında kesin kanıt olacağını, bunlardaki kayıtlara herhangi bir nedenle itiraz edilemeyeceğini ve bunların içeriğinin kabul edildiğini beyan ve kabul ederler.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Taşıyıcı tarafından, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Gönderen’in (veya Gönderen’in tüzel kişi olması durumunda tüzel kişinin gönderisini göndermeye yetkili gerçek kişinin) ve gönderinin alıcısının gerçek kişi olması durumunda alıcının ve alıcının gerçek veya tüzel kişi olmasına bakılmaksızın alıcı adına gönderiyi teslim alan kişinin) kimlik, iletişim ve mali bilgileri, gönderiye ait, ölçü, hacim, renk, özellik, vasıf, gibi mevzuat kapsamında toplanan kişisel veri teşkil edebilecek bilgiler sunulan hizmet kapsamında toplanacak, kaydedilecek, kullanılacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilerle paylaşılacak ve mevzuattan kaynaklanan süreler saklı kalmak üzere mevzuat uyarınca belirlenen işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Gönderici, bu hususta bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

Gönderici, taşıma hizmeti verilebilmesi için kişisel verileri işlenen kişilere karşı KVKK, Kurul kararları dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yasal mevzuat (KVKK Mevzuatı) uyarınca kişisel verilerinin işlenebilmesi için gerekli olan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini ve işbu verilerin taşıyıcı ile paylaşılması ve işlenebilmesi için yasal olarak gerekli olan durumlarda açık rızalarını aldığını, kişisel verilerin tamlığı, güncelliği ve doğruluğundan ve KVKK Mevzuatına uygun olarak alınmasından ve aktarılmasından bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Gönderen mevzuat ile işbu maddedeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle taşıyıcının uğrayacağı her türlü zararı karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bir yetkili mahkeme tarafından yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz kılınması durumunda, geri kalan hükümler tamamen yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda tek yetkili merci İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir.